วิธี เซ็นรับรองสำเนา บัตรประชาชน ให้ปลอดภัย และถูกต้อง ป้องกันการนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์

วิธี เซ็นรับรองสำเนา บัตรประชาชน ให้ปลอดภัย และถูกต้อง ป้องกันการนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์

วิธีเซ็นรับรองสำเนาให้ถูกต้อง
วิธีเซ็นรับรองสำเนาให้ถูกต้อง

1. ถ่ายหน้าบัตรประชาชนเพียงด้านเดียว และไม่ถ่ายหลังบัตร (เพราะมีรหัสสำคัญอยู่)
2. ขีด 2 เส้น ทับสำเนาบัตรประชาชน แต่ห้ามขีดทับใบหน้า
3. ระหว่างเส้นให้เขียนว่า “ใช้เพื่อ … (เรื่องที่ทำ) … เท่านั้น” พร้อมเขียนสัญญาลักษณ์ # หรือ * ปิด หัว-ท้าย เพื่อป้องกันการเติมข้อความ
4. เขียน วัน/เดือน/ปี ที่ใช้สำเนาบัตรประชาชน
5. เขียน “สำเนาถูกต้อง” พร้อม “เซ็นชื่อรับรอง” เพื่อป้องกันการลบ