เนื้อเพลง: ติด ...

เนื้อเพลง: เงี ...

เนื้อเพลง: รัก ...

เนื้อเพลง: พาเ ...

เนื้อเพลง: สตร ...

เนื้อเพลง: สัจ ...

เนื้อเพลง: Che ...