เนื้อเพลง: ลมห ...

เนื้อเพลง: อยู ...

เนื้อเพลง: งอน ...

เนื้อเพลง: ช้ำ ...