เนื้อเพลง: มาจ ...

เนื้อเพลง: ยัง ...

เนื้อเพลง: รอไ ...

เนื้อเพลง: ไปช ...