เนื้อเพลง: เธอ ...

เนื้อเพลง: ฟัง ...

เนื้อเพลง: อยา ...

เนื้อเพลง: กลา ...