เนื้อเพลง: กลิ ...

เนื้อเพลง: เรื ...

เนื้อเพลง: หนี ...