เนื้อเพลง: คนไ ...

เนื้อเพลง: แต่ ...

เนื้อเพลง: ช่ว ...

เนื้อเพลง: ไม่ ...

เนื้อเพลง: อย่ ...

เนื้อเพลง: เงิ ...

เนื้อเพลง: ขึ้ ...