เนื้อเพลง: สัม ...

เนื้อเพลง: หวา ...

เนื้อเพลง: ยื้ ...

เนื้อเพลง: ข้อ ...