เนื้อเพลง: ลมห ...

เนื้อเพลง: ได้ ...

เนื้อเพลง: ไม่ ...

เนื้อเพลง: งอน ...

เนื้อเพลง: กี่ ...

เนื้อเพลง: เพี ...

เนื้อเพลง: ช้ำ ...

เนื้อเพลง: ไม่ ...