เนื้อเพลง: ตื่ ...

เนื้อเพลง: เท่ ...

เนื้อเพลง: เพื ...

เนื้อเพลง: เรื ...

เนื้อเพลง: ขาว ...

เนื้อเพลง: อย่ ...

เนื้อเพลง: นัก ...