เนื้อเพลง: กลั ...

เนื้อเพลง: สตอ ...

เนื้อเพลง: ผิด ...

เนื้อเพลง: ฉัน ...

เนื้อเพลง: ผิด ...