เนื้อเพลง: จนก ...

เนื้อเพลง: ปาน ...

เนื้อเพลง: แม่ ...

เนื้อเพลง: ถนน ...