เนื้อเพลง: มีศ ...

เนื้อเพลง: โคว ...

เนื้อเพลง: ดอก ...