เนื้อเพลง: กลั ...

เนื้อเพลง: บัก ...

เนื้อเพลง: ตาย ...